Miljöprestanda för OrganoWood exterior coating

I sin rapport ”Miljöbedömning OrganoWood – Referensmiljöer för framtidens produkter” jämför Lena Stig miljöprestandan för produkten OrganoWood exterior coating™ med fyra andra utvalda produkter. Rapporten publicerades av Jegreliusinstitutet 2011.

Jegreliusinstitutet arbetar för att stötta små och medelstora företag genom att erbjuda deltagande företag individuell rådgivning gällande marknadsföring och kommunikation av den egna produktens miljöprestanda. Lena Stig ger i sin rapport en omvärldsbeskrivning med fokus på en bedömning av miljöprestandan för OrganoWood, en produkt som säljs av OrganoClick.

Den vattenbaserade träbehandlingsprodukten OrganoWood exterior coating™ består av silikater och en katalysator av fruktämnen. Den kan till exempel användas till impregnering av virke till olika utomhusmiljöer. Produkten appliceras genom att spruta, pensla, doppa eller liknande och här har Lena Stig valt att endast undersöka tryckimpregneringsmetoden samt skillnaderna mellan OrganoWood och de fyra utvalda konkurrenterna.

Lena Stig har i sin rapport funnit att alla produkterna skyddar mot både brand och röta men att OrganoWood ur miljöbedömningssynpunkt har ett bättre kemikalieinnehåll än produkter med borax och guanylureafosfat samt färre substanser klassade som farlig för vattenlevande organismer än konkurrerande produkter.

De klara miljöfördelarna i de fyra livscykelstegen hos OrganoWood från råvara till avfall är att produkten inte innehåller några miljöklassade ämnen, det är vattenbaserat, det impregnerade virket behöver inte hanteras som farligt avfall och det lämpar sig väl för återanvändning.